Saturday, March 18, 2023

The ABCs of Effective Teaching

 

Panghalip Panao, Pamatlig, Pananong, Panaklaw

 Ang Panghalip ay galing sa salitang, “sa halip”. Ito ay nangangahulugang pamalit o panghalili sa pangngalan. Maaaring ito ay tao, bagay, hayop, lugar, o isang pangyayari o insidente.

May iba’t-ibang uri ang panghalip.

1. Panghalip na panao – ito ay pamalit sa ngalan ng tao.

Halimbawa: ako, ikaw, siya, sila, tayo, kayo

2. Panghalip na pamatlig – ito ay ginagamit upang ituro ang isang bagay. Maaaring malapit o malayo.

Halimbawa: ito, iyan, iyon, dito, diyan, doon, ganito, ganiyan, ganoon

3. Panghalip na panaklaw – ito ay salitang pamalit sa kaisahan, kalahatan, dami, o bilang ng ppangngalan.

Halimbawa:  sinuman, kaninuman, balana, lahat, isa

4. Panghalip na pananong- salitang ginagamit sa pagtatanong.

Halimbawa: sino, sinu-sino, ano, anu-ano, magkano, ilan

Note: Kapag tumutukoy sa dalawa o maraming tao, bagay, lugar o pangyayari, ang panghalip pananong ay inuulit.

Halimbawa: sino-sino, anu-ano, ilan-ilan

1, Ilan-ilan ang mga kamatis sa bawat tumpok?

2. Sinu-sino ang mga bisita mo noong kaarawan mo?

 

Gawin ang mga sumusunod:

Seatwork I

Isulat ang PN kung panghalip na panao , PK kung panghalip na panaklaw, PG kung pananong, at PT kung pamatlig.

Siya_______          ano_______       dito_______       doon _____     madla_______     balana_______  sila_______        akin ______       tayo________       magkano________  saan_______ilan_____

lahat ______        inyo_______       ikaw ________     pulos _____           sinuman ______   kanila_______   wala _______       kanya_____       saanman _____   kayo________   naroon________  kailan_____        sino_______          narito________  gaano________

Seatwork 2

Punan ng panghalip na pamatlig.

1.    Malayo ______________ kaya kailangan natin ang maraming baon.

2.    ___________ ka na lang sa tabi ko maupo.

3.    ___________ sa bahay na iyan nakatira si lola.

4.    ____________ ang aking kamay na napaso.

5.    Nagagandahan ako sa suot mong blusang ___________________.

6.    _________________ sa langit ang bilog na buwan.

7.    Ang tawag sa hawak kong ______________ ay labanos.

8.    Hawakan mo _________________ at ilagay mo sa tabi mo.

9.    Dumaan kami ________________ sa bahay nila noong kami ay namasyal.

10. Saan natin dadalhin _______________ dala natin?

Seatwork 3

Isulat ang heto, hayan, o hayun sa patlang.

1.    _________ ang aking mga gamit sa tabi ko.

2.    __________na ang mga bisita sa kabila.

3.    _________ ang bundok sa malayo.

4.    _________ na ang kaibigan kong parating.

5.    _________na sila sa tabi ko.

6.    _________ang lapis mo sa bag mo.

7.    _________ang mga bituin sa langit na kumikislap.

8.    ____________ang bago kong damit na suot ko ngayon.

Seatwork 4

Isulat ang ganito, ganyan, o ganoon sa patlang.

1.    _________ gumawa ng pandesal, ituturo ko sa iyo.

2.    _________ katulad ng suot mong yan ang nabili kong damit.

3.    __________ kadaling gumawa ng bangkang papel, halika at gagawin natin.

4.    ___________ sa aming bayan ang ginagawa tuwing pista.

5.    ____________ ang nangyari sa kanila gaya ng ikinuwento ni nanay noon.

Seatwork 5

Gumamit ng angkop na panghalip na pananong sa bawat patlang.

1.    _______________ ang ating pambansang bayani?

2.    _______________ang paborito mong laro?

3.    _______________ang mga kamatis sa bawat tumpok?

4.    _______________lapis na ito?

5.    _______________ang mga dapat nating tandaan kapag bumabasa nang tahimik?

6.    _______________ang artistang nakumbida natin para sa ating palabas?

7.    _______________ang mga panauhing pandangal?

8.    _______________angmga paborito mong kulay?

9.    _______________ang iyong mga bisita sa iyong kaarawan?

10. _______________ang mga pagkaing handa ng nanay?

 

Dexter and the Good Witch

 
Dexter was walking home from school when he met a witch riding a broom. He ignored the witch and walked faster. His heart beat was thumping like the beat of the drum. He wanted to shout for help but he could not say one word.  He was nervous.  He was frightened.  The witch is going to get him alive.

The witch stopped in front of Dexter and looked at his face.

 “Why are you running away from me?” The witch said as she got down from the broom.

Dexter looked at the witch and said nothing. He almost fainted with fear but he stood there looking at the witch. He was speechless.

        The witch smiled. “Are you afraid of me? You think I am a bad witch just like the other witches around?”

 Dexter swallowed. “Ah, no. I am not afraid of you. I am in a hurry to go home because mother is waiting for me.” He said nervously.

 The witch smiled again. “You are lying. I can tell by just looking at your face. I am a good witch. I know that you are in a hurry to go home because you have home work to do."

        Dexter was surprised. But he was relieved because he learned that the witch was a good one and besides, if the witch was not good, she wouldn't be talking to him kindly.

        Going back to the witch and looking at her in surprise, Dexter thought, “How did she know my problem?”

The witch laughed. "You are funny. I am a witch. I know what you are thinking. Let me tell you what to do." She said as she held Dexter's hand.

 Dexter was shocked at the friendly gesture. He never thought that there really are good witches around.

        The witch said. “Okay, make a wish. I will grant your wish.”

        Dexter thought of his homework. That was the only thing he wanted to wish. He closed his eyes first. He wished that he will be able to do his homework alone.

When he opened his eyes, the witch was not there anymore. He looked around and saw no witch.  Was it only his imagination?He hurried home and opened his book in Math. He took his notebook and tried to solve the problem. He thought hard and tried his best to answer the problem. He was very happy because he was able to solve the problem by himself. He thought of the good witch. Maybe the good witch helped him to understand his homework.

 

Dack-Dack the Funny Duck

 


 

        Dack-Dack, the duck loves to waddle and dive in a pond surrounded by pretty daisies and dandelions.

One day, Dack-Dack saw the daisies and dandelions blooming with their beautiful flowers. She gracefully walked to the daisies but she saw the colorful dandelions and she went to pick some of them.

        Alas, when Dack-Dack smelled the dandelions, her nose got itchy and she sneezed.

        “Achuuuu!  Achuuu!”

        The other ducks heard Dack-Dack’s sneeze.

One duck said, “What’s that noise?”

        Another duck said, “It sounds like someone splashed in the water.”

        Another duck said, “Let’s go and find out.”

        Now, Dack.Dack, heard her friends and was so sorry that she disturbed them from their sleep.

        She said, “I’m so sorry about that. I was not able to prevent my sneeze.”

        The ducks looked at each other.

        One duck said, “Oh, that’s only a sneeze from Dack-Dack.”

        They looked at each other and laughed.

 

Answer the questions.

 

1.  Who loves to waddle in the pond?

______________________________________________

2.  What else does Dack-Dack love to do in the pond?

______________________________________________

 

3.  What did Dack-Dack see one day?

______________________________________________

4.  What did Dack-Dack pick?

______________________________________________

5.  What happened to Dack-Dack when she smelled the dandelions?

______________________________________________

6.  Who heard her sneeze?

______________________________________________

Arrange the events according to how they happened. Number them 1-5.

____Dack-Dack sneezed.

____Dack-Dack loves to waddle and dive in the pond.

____The ducks laughed.

____Dack-Dack picked some dandelions and smelled them.

____The other ducks thought someone splashed in the water.

 

Look for the meaning of the underlined word. Circle the correct word.

1.  The duck waddles in the water.

to walk slowly         to hop           to run

 

2.  The boy splashed in the water.

to sing         to shout       hit the water and made sound   

 

3.  The duck sneezed loudly.

 laughed      sound made in the mouth     to shouted

 

Find the words.

3 words with long i                  3 words that mean more than one     

_______________                       ____________________

_______________                        ____________________

_______________                        ____________________

 3 words that are in the past tense

_________________

_________________

_________________

How to Teach Very Young Children How to Write

 Who says it’s very easy to teach kids how to write?


If you haven’t tried teaching a very young child to write, then you don’t know that teaching the cuties to write is a very hard task, let alone dealing with them especially in their moody times.

Let’s discuss this and unlock the difficulties that often stress young mothers and teachers.

As I always say. There is no hard task when done the right way. And there are no weak children when you know how to handle them.

Young children love activities, and writing is one fun activity that they could learn to love doing.

Let’s begin by using the crayon for the very young children.

I always let very young children use crayons when writing. One reason is to avoid accidents when they use sharp pencils and another is, young children have a better grasp with crayons (specially the big ones) than a pencil.

Children are better off learning to use the crayons first before the pencil.

When you teach kids to write, you also follow a step-by-step process.  You don’t want to overwhelm them by trying to let them write their name immediately on the first day; instead you teach them first how to hold their writing tool.  To very young kids; writing is a hard task.  It takes time before they can properly grasp the writing tool and scribble something.

Some children will refuse to move their hands when you teach them how to write. Fear not because they will always learn to write. It’s just that some learn quickly while others learn slowly.

Teaching very young kids is one of the hardest tasks that a teacher or a parent can do.  It takes a lot of patience before you are able to train young kids to write.

First thing first.Provide the child with crayons and some writing materials like paper or  notebook to write on.

Allowing them to hold a crayon and scribble on paper is the first step for them to learn how to write. Once their hand gets stronger and they could grasp the crayon or pencil, it would be easier for them to write something.

You can only correct the young kids with the way they color or write if they have gained confidence to do their work alone.  Most kids start school without much confidence in their ability so it is important to gauge each child in order to make learning more effective for each child.

Kids do not want to be forced into something.  They want to have fun doing things and they want to learn on their own.  You can guide them and hold their hands as they work but you cannot force them to do something that they think they cannot do.  This is a case to case basis since there are young kids who want to do things on their own but most young kids do things with guidance from older people.Holding their hand and guiding them how to write is the first step of the process. Once the child has gained confidence in doing something, learning how to write will sprout from there.

Activities that Help Children Improve reading

 Reading is crucial in a child’s life, especially the young ones. This is why reading must be developed and instilled to young children early on.

Reading is one of the cheapest educational activities that you can develop in your children. Once your children have developed the habit of reading, improving the habit should follow to enhance it better.  

Different activities could help the child improve reading skills. Children do not only learn reading in school. They also learn reading at home. Parents and family members must always take into consideration the ability of the child in reading, so they could determine how to help the children improve their reading skills. Children learn better by doing things on their own and parents must find a way to help the children learn on their own.

There are lots of things that a family could do to help the children improve reading skills.

GamesThere are games that could help children improve their reading skills. The best game to introduce the children, is scrabble. Let the children play scrabble with the elders. By doing this, the children will learn to read words on their own, form words that they know, and at the same time enjoy the game. This is an activity that would make the children aware of words. The advantage of children playing scrabble everyday is that they can decipher words on their own. They learn how to read and spell words. Playing scrabble doesn't only give the children fun time, but they learn a lot of words.

Word Games

You could also play a guessing game. Use flash cards with letters, disarrange the words and let the children arrange them then read them. This will help the children be able to read words, and at the same time they learn to spell the words. Making this a daily activity will train the children to form words on their own.

Reading Books and Magazines

Reading books, magazines and other reading materials will help the children enjoy reading and develop the habit of reading. This habit will help the children improve reading skills. A family that reads together will make reading more fun and interesting for the children. Make sure that books and other reading materials are always available and accessible in the house. If the children see that the family loves reading, then they would follow and be interested in reading too.

Setting a Good Example

Always set an example for the children to follow, because children do what they see around them. If they see you reading books and any reading material, they will likely follow. Children who live in an environment with many reading materials develop reading habits better than those who grow up in houses without books around. You can also buy CD's and let the children watch them. Choose video's that are colorful with lovely characters so that the children will get interested in them easily. Buy also those with big letters so that the children will read them easier.


Limit the Use of Computers and Gadgets


The worst distractions of children from their educational activities are the computer and the other gadgets that are readily available for them at home. If you want  your children to develop the hobby for reading, limit their computer and gadget activities, and let them have more time to play with their traditional toys and read their books.

Teach them to appreciate books

Children will learn to appreciate books if you buy books for them and read books to them. They will easily see the importance of books and the benefits they can get from them if you teach them how. The availability of books at home is very important too. More reading materials and less toys and gadgets will make the children appreciate reading more.

There are children who love to read everything they see around them once they learn how to read. While shopping you can let the children read the labels on the products. You can also let the children read street signs, titles of books that you buy, titles of movies, names of different products that are displayed in stores and everything that they see around. Children love showing off that they know how to read and that is good for starters. These kinds of children will improve their reading skills better than those children who refuse to read when asked to read.

Remember that children learn things better with proper guidance and by hands-on experience.

Ang Mabuting Anak          Si Arturo ay walong taong gulang. Siya ay nasa grade 2. Masipag siyang mag-aral. Tuwing labasan sa paaralan, dumadaan siya sa palengke upang tumulong sa pagtitinda ng mga gulay. May puwesto ng gulay ang kanyang nanay. Pag-uwi ng bahay, si Arturo pa ang nagsasaing dahil maliliit pa ang dalawa niyang kapatid. Napakabuting anak si Arturo.

Ang Aking Guro

  Ang Aking Guro

   


         

Si Miss Jules ang aking guro na di ko makalimutan. Maraming nagsasabing masungit daw at mataray si Miss Jules. Istrikto kasi si Miss Jules. Ayaw niyang nag-aabsent ang mga bata. Ayaw din niyang hindi nag-aaral ang mga estudyante. Magaling magturo si Miss Jules. Ipinapaliwanag niyang mabuti ang mga leson. Kapag hindi namin naintindihan ang leson, uulitin niyang ipaliwanag. Istrikto lamang si Miss Jules pagdating sa paaralan. Ngunit sa labas ng paaralan ay napakabait niya. Marami rin siyang natutulungang mga tao sa pamayanan. Yan si Miss Jules na aking guro.

Sagutin ang mga tanong.

1.    Sino si Miss Jules?

___________________________________________________________________________________

2.    Bakit sinasabing masungit at mataray si Miss Jules?

___________________________________________________________________________________

3.    Ano ang mga ayaw ni Miss Jules?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.    Ano ang ginagawa ni Miss Jules kapag hindi naintindihan ng mga bata ang leson?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.    Totoo bang masungit si Miss Jules?

___________________________________________________________________________________

6.    Kung kagaya ni Miss Jules ang guro, magugustuhan mo ba siya? Bakit?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________