Saturday, March 18, 2023

Panghalip Panao, Pamatlig, Pananong, Panaklaw

 Ang Panghalip ay galing sa salitang, “sa halip”. Ito ay nangangahulugang pamalit o panghalili sa pangngalan. Maaaring ito ay tao, bagay, hayop, lugar, o isang pangyayari o insidente.

May iba’t-ibang uri ang panghalip.

1. Panghalip na panao – ito ay pamalit sa ngalan ng tao.

Halimbawa: ako, ikaw, siya, sila, tayo, kayo

2. Panghalip na pamatlig – ito ay ginagamit upang ituro ang isang bagay. Maaaring malapit o malayo.

Halimbawa: ito, iyan, iyon, dito, diyan, doon, ganito, ganiyan, ganoon

3. Panghalip na panaklaw – ito ay salitang pamalit sa kaisahan, kalahatan, dami, o bilang ng ppangngalan.

Halimbawa:  sinuman, kaninuman, balana, lahat, isa

4. Panghalip na pananong- salitang ginagamit sa pagtatanong.

Halimbawa: sino, sinu-sino, ano, anu-ano, magkano, ilan

Note: Kapag tumutukoy sa dalawa o maraming tao, bagay, lugar o pangyayari, ang panghalip pananong ay inuulit.

Halimbawa: sino-sino, anu-ano, ilan-ilan

1, Ilan-ilan ang mga kamatis sa bawat tumpok?

2. Sinu-sino ang mga bisita mo noong kaarawan mo?

 

Gawin ang mga sumusunod:

Seatwork I

Isulat ang PN kung panghalip na panao , PK kung panghalip na panaklaw, PG kung pananong, at PT kung pamatlig.

Siya_______          ano_______       dito_______       doon _____     madla_______     balana_______  sila_______        akin ______       tayo________       magkano________  saan_______ilan_____

lahat ______        inyo_______       ikaw ________     pulos _____           sinuman ______   kanila_______   wala _______       kanya_____       saanman _____   kayo________   naroon________  kailan_____        sino_______          narito________  gaano________

Seatwork 2

Punan ng panghalip na pamatlig.

1.    Malayo ______________ kaya kailangan natin ang maraming baon.

2.    ___________ ka na lang sa tabi ko maupo.

3.    ___________ sa bahay na iyan nakatira si lola.

4.    ____________ ang aking kamay na napaso.

5.    Nagagandahan ako sa suot mong blusang ___________________.

6.    _________________ sa langit ang bilog na buwan.

7.    Ang tawag sa hawak kong ______________ ay labanos.

8.    Hawakan mo _________________ at ilagay mo sa tabi mo.

9.    Dumaan kami ________________ sa bahay nila noong kami ay namasyal.

10. Saan natin dadalhin _______________ dala natin?

Seatwork 3

Isulat ang heto, hayan, o hayun sa patlang.

1.    _________ ang aking mga gamit sa tabi ko.

2.    __________na ang mga bisita sa kabila.

3.    _________ ang bundok sa malayo.

4.    _________ na ang kaibigan kong parating.

5.    _________na sila sa tabi ko.

6.    _________ang lapis mo sa bag mo.

7.    _________ang mga bituin sa langit na kumikislap.

8.    ____________ang bago kong damit na suot ko ngayon.

Seatwork 4

Isulat ang ganito, ganyan, o ganoon sa patlang.

1.    _________ gumawa ng pandesal, ituturo ko sa iyo.

2.    _________ katulad ng suot mong yan ang nabili kong damit.

3.    __________ kadaling gumawa ng bangkang papel, halika at gagawin natin.

4.    ___________ sa aming bayan ang ginagawa tuwing pista.

5.    ____________ ang nangyari sa kanila gaya ng ikinuwento ni nanay noon.

Seatwork 5

Gumamit ng angkop na panghalip na pananong sa bawat patlang.

1.    _______________ ang ating pambansang bayani?

2.    _______________ang paborito mong laro?

3.    _______________ang mga kamatis sa bawat tumpok?

4.    _______________lapis na ito?

5.    _______________ang mga dapat nating tandaan kapag bumabasa nang tahimik?

6.    _______________ang artistang nakumbida natin para sa ating palabas?

7.    _______________ang mga panauhing pandangal?

8.    _______________angmga paborito mong kulay?

9.    _______________ang iyong mga bisita sa iyong kaarawan?

10. _______________ang mga pagkaing handa ng nanay?

 

No comments: