Saturday, March 18, 2023

Ang Mabuting Anak          Si Arturo ay walong taong gulang. Siya ay nasa grade 2. Masipag siyang mag-aral. Tuwing labasan sa paaralan, dumadaan siya sa palengke upang tumulong sa pagtitinda ng mga gulay. May puwesto ng gulay ang kanyang nanay. Pag-uwi ng bahay, si Arturo pa ang nagsasaing dahil maliliit pa ang dalawa niyang kapatid. Napakabuting anak si Arturo.

Sagutin ang mga tanong.

1.   Ano ang pangalan ng bata sa kuwento? _____________________________

2.   Ilang taon si Arturo? _____________________________________

3.   Saan dumadaan si Arturo tuwing labasan sa paaralan? ________________________________________________________

4.   Anong ginagawa ni Arturo sa palengke? _____________________________________________________________________

5.   Ano ang ginagawa ni Arturo paguwi sa bahay?_______________________

_____________________________________________________________________

6.   Gusto mo bang tularan si Arturo? Bakit? ______________________________

____________________________________________________________________ 

No comments: